fbpx

Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on Unwasted Oy:n ja sen aputoiminimien henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.4.2019, viimeisin muutos 5.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Mobile Rockstar Oy (2883291-7)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Micke Vanhanen, micke@unwasted.io

3. Rekisterin nimi

Mobile Rockstar Oy käyttäjärekisteri, asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri ja työntekijärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on oikeusperusteena olevien henkilöiden yhteydenpito, sopimussuhteen hoitaminen ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Mobile Rockstar Oy kerää vain tietoja, jotka ovat vättämättömiä palvelun käyttämiseksi tai sopimussuhteen hoitamiseksi.

Asiakasrekisteriin, markkinointirekisteriin, sidosryhmärekisteriin ja työntekijärekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio ja niiden toimipisteet aukioloaikoineen, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, pankkiyhteystiedot, laskutustiedot muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Käyttäjärekisteriin kerättäviä tietoja ovat:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin, markkinointirekisteriin, sidosryhmärekisteriin ja työntekijärekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käyttäjärekisteriin tiedot saadaan käyttäjältä hänen rekisteröityessään palveluun tai tehdessä tilauksia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulelähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Säilytysaika

Mobile Rockstar Oy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

Useimmat henkilötiedot, jotka koskevat palveluiden käyttäjätiliä hävitetään 60 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on poistanut käyttäjätilinsä. Tämän jälkeen voimme säilyttää osaa Käyttäjän käyttäjätiliin yhdistettäviä tietoja niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai kirjanpitovelvollisuuden vuoksi. Kaikki Käyttäjän käyttäjätiliin yhdistettävä henkilötieto hävitetään 10 vuoden kuluessa siitä, kun Käyttäjä on poistanut käyttäjätilinsä, ellei tietojen säilyttäminen ole poikkeuksellisesti tarpeen esimerkiksi oikeustoimia varten.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).