fbpx

Sopimusversio 1.1
Päiväys 5.12.2019

1. Määritelmät

Seuraavilla termeillä on alla oleva merkitys, ellei niille Sopimuksessa ole annettu muuta merkitystä:

”Toimittaja” tarkoittaa palvelun tuottajaa: Mobile Rockstar Oy (2883291-7).

”Asiakas” tarkoittaa palvelun tilaajaa.

”Loppuasiakas” tarkoittaa sovelluksen käyttäjää.

“Sopimus” tarkoittaa tätä Osapuolten välillä solmittua sopimusta liitteineen.

”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan tilausta Ohjelmistolle.

“Ohjelmisto” tarkoittaa Toimittajan tuottamaa pilvipalvelu- ja/tai mobiilisisovellusta, johon Asiakas saa Sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden (“Käyttöoikeus”) tuotteiden ja/tai palvelujen myymiseen Asiakkaan Ohjelmistossa määrittämillä toimitus-, nouto- tai hintaehdoilla Loppuasiakkaalle. Käyttöoikeus sisältää yritys- tai toimitilakohtaiset tunnukset Ohjelmiston käyttöön. Toimittaja päivittää Ohjelmistoa ja kehittää siitä uusia versioita Ohjelmiston parantamiseksi, ja Asiakkaan käyttöoikeus koskee aina kulloistakin yleiseen jakeluun julkaistua Ohjelmiston versiota. Asiakas saa käyttää Ohjelmistoa vain Asiakkaan omien tuotteiden myymiseen. Tarkemmat kuvaukset Unwasted-palvelusta löydät osoitteesta unwasted.io.

”Komissio” tarkoittaa Ohjelmiston käytöstä Toimittajan Asiakkaalta veloittamaa maksua.

Ilmaisut ”kirjallisesti” tai ”kirjallinen” tarkoittavat Osapuolten allekirjoittamaa asiakirjaa tai kirjeellä tai sähköpostilla tehtyä sopimusta / ilmoitusta.

2. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Toimittajan ja siltä Käyttöoikeuksia (esim. Ohjelmisto) ostavan toisen yrityksen (”Asiakas”) välisessä kaupankäynnissä, yhdessä (”Osapuolet”). Näitä sopimusehtoja ei sovelleta kuluttajakauppaan.

3. Sopimuksen syntyminen, voimassaolo ja siirtäminen

Ellei muuta ole sovittu, sopimus Toimittajan ja Asiakkaan välillä syntyy, kun Asiakas on tehnyt Tilauksen Toimittajan verkkosivujen kautta tai muuten kirjallisesti. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä Tilauksesta.

Ellei muuta kirjallisesti ole sovittu Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus, jos Asiakas ei käytä Ohjelmistoa lisäämällä tuotteita myytäväksi kuuden kuukauden aikana.

Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta tästä huomautuksen. Irtisanominen ei vapauta Osapuolia Sopimuksen kohdan 4 kuuluvista velvoitteista koskien tilityksiä ja Komissioita.

Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus tai osa siitä tytär- tai osakkuusyhtiölleen sekä liiketoiminnan siirtotilanteissa. Toimittajan tulee ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle.

4. Hinnasto tilitykset, Komissio ja maksuehdot

Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta, Asiakkaan erillisestä tilauksesta toteutettavat koulutukseen, käyttöönottoon ja konsultointiin liittyvät kulut.

Loppuasiakkaan suoritukset ostoista kirjautuvat Toimittajan asiakasvaratilille. Toimittaja tilittää edellisen kuukauden Asiakkaan osuuden maksuehdolla 14pv / netto kyseisen kuun ensimmäisestä päivästä luettuna. Ellei kirjallisesti ole muuta erikseen sovittu, Toimittaja vähentää joko 20% tai 15% Komission Asiakkaan osuuden arvonlisäverottomasta hinnasta. Komission suuruus määräytyy sen mukaan, onko asiakkaan liike lounasravintola (15%) vai kauppa/kahvila/kioski (20%). Mikäli Toimittajan tilitys Asiakkaalle viivästyy maksuehdosta, on Asiakkaalla oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Toimittaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolten, esimerkiksi pankkien tai verkkomaksuvälittäjien maksunvälitysongelmista. Toimittajan tilityksen katsotaan tapahtuneen, kun Toimittaja on antanut pankilleen peruuttamattoman maksutoimeksiannon.

5. Toimittajan yleiset oikeudet ja velvoitteet

Toimittajan vastuulla on tarjota Asiakkaalle asiakastuki, joka kattaa Asiakkaalle puhelimitse tai sähköisesti annettavan Ohjelmiston käyttäjätuen arkisin kello 9-16 (EET) pois lukien Suomalaiset arkipyhät.

Toimittaja ei vastaa Ohjelmistoon tai sen käyttöön liittyvien kolmansien osapuolien viivästymisistä, virheistä tai yhteensopivuus- ja/ tai rajapintaongelmista.

Toimittaja on vastuussa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Ohjelmiston merkittävistä virheistä tai Toimittajan merkittävistä laiminlyönneistä. Toimittaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu kolmansille osapuolille, Loppuasiakkaalle taikka mistään muistakaan välillisistä vahingoista.

Toimittaja ei takaa, että Ohjelmisto on Asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet-yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Toimittajalla on oikeus kohtuulliseen ja perusteltuun Komission korotukseen, Toimittajan on ilmoitettava korotuksesta Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa.

Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa määrään, joka vastaa Asiakkaan kolmen kuukauden Komissioita Toimittajalle ja tämän sopimussuhteen aikana enintään kymmenentuhatta euroa (10.000 €). Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita.

6. Asiakkaan yleiset oikeudet ja velvoitteet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Ohjelmistoa Sopimuksen mukaisesti sisäisessä toiminnassaan.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilytyksestä ja siitä, että Asiakkaan käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei käytä muut kuin Asiakas itse. Muun kuin Asiakkaan käyttäessä tämän käyttäjätunnuksia ja salasanoja, vastaa Asiakas näillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tehdyistä teoista kuin omistaan.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet ja vastaa mahdollisesti näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää tilaamiaan Ohjelmistoja sekä tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Toimittajan ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti tilattuihin Ohjelmistoihin saattavat aiheuttaa.

Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, tietosuojaliitteeseen, palvelukuvauksiin Ohjelmiston verkkosivuilla ja hinnastoon ennen Tilauksen tekemistä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Toimittajalla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos Asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Ohjelmiston käyttöympäristön hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Ohjelmiston käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Ohjelmiston soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, Ohjelmisto sijaitsee Toimittajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas ei yritä kopioida Ohjelmistoa palvelimelta, tutkia, muuntaa tai kopioida Ohjelmiston lähdekoodia, muutoin häiritä Ohjelmiston toimintaa tai päästä luvattomalla tavalla käsiksi Ohjelmiston tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin luottamukselliseksi tulkittaviin tietoihin.

7. Omistus-, immateriaali- yms. oikeudet

Ohjelmisto on Toimittajan omaisuutta Sopimuksen voimassaolosta tai päättymisestä riippumatta, ja Asiakas omaa niihin vain Sopimuksen mukaisen Käyttöoikeuden.

Asiakas ei saa vuokrata tai millään tavoin luovuttaa Ohjelmistoa, ja/tai Käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle. Immateriaalioikeudet Käyttöoikeuksiin ja Ohjelmistoon ja niihin tehtyihin muutoksiin sekä näiden vapaa muuntelu- ja luovutusoikeus kuuluvat Toimittajalle Sopimuksen voimassaolosta tai päättymisestä riippumatta.

Käyttöoikeuksien, Ohjelmiston Asiakkaalle tuottamat ja niistä kertyvät analyysit, raportit yms. aineistot ovat Asiakkaan omaisuutta sopimuksen voimassaolosta tai päättymisestä riippumatta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus hyödyntää tällaista aineistoa anonyymisti siten, että Asiakasta tai Loppuasiakasta ei voida yhdistää hyödynnettävään aineistoon.

Toimittaja toimii Ohjelmiston käyttämisen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen (mukaan lukien käyttäjätiedot ja henkilötiedot) osalta tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Vastaavasti Asiakas toimii mainittujen henkilötietojen suhteen niiden käsittelijänä. Siltä osin kuin Toimittaja käsittelee omaan lukuunsa palvelun toteuttamiseksi Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja, esimerkiksi erilaisten yhteyshenkilöiden tietoja, toimii se tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojen käytön osalta Toimittaja vastaa käsittelyn laillisuudesta, eikä Asiakkaalla ole oikeutta määrätä henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelystä annetaan tarvittava informaatio Toimittajan tietosuojaselosteessa.

8. Asiakkuuden käyttö referenssinä

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaalle tekemäänsä toimitusta referenssinä markkinoinnissaan. Referenssioikeus käsittää oikeuden mainita Asiakas Toimittajan asiakkaana sekä antaa yleisluontoinen kuvaus Toimituksen sisällöstä ja palveluista.

9. Salassapito

Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen henkilörekisteri tai muuta luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

10. Ylivoimainen este

Seuraavia syitä pidetään ylivoimaisina esteinä niiden estäessä Sopimuksen täyttämisen tai tehdessä sen kohtuuttoman hankalaksi: työselkkaus tai kaikki sellaiset syyt, joihin Osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavan laajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset, kapina, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, energian saannin rajoitukset, Toimittajasta riippumattomat tietoliikenne- / internet-katkokset sekä mainituista syistä johtuvat Toimittajan alihankkijan toimitusvirheet ja viivästykset.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen Sopimukseen ja kaikkeen siitä aiheutuvaan sovelletaan Suomen lakia. Mikäli tästä Sopimuksesta aiheutuu erimielisyyksiä osapuolten välillä, pyritään erimielisyydet ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin.

Ellei tämänkään jälkeen päästä yhteisymmärrykseen,
tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Liitteet
Tietosuojaliite

Tietosuojaliite

1. Määritelmät

Seuraavilla termeillä on alla oleva merkitys Tietosuojaliitteessä. Muut määritelmät kuten sopimusehdoissa.

”Tietosuojaliite” on erottamaton osa Toimittajan ja Asiakkaan välillä allekirjoitettua tai muuten syntynyttä Ohjelmistoa koskevaa sopimusta (”Sopimus”).

2. Tietosuojaliite ja Sopimus

Mikäli Sopimus ja sen muut liitteet ovat ristiriidassa tämän Tietosuojaliitteen kanssa, sovelletaan Asiakkaan ja Toimittajan välillä henkilötietojen käsittelyyn liittyen ensisijaisesti tässä Tietosuojaliitteessä sovittua riippumatta siitä, mitä Sopimukseen tai sen muihin liitteisiin on kirjattu. Tässä liitteessä käytetyt termit vastaavat Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä termejä. Toimittajalla on oikeus muuttaa tätä liitettä, mikäli se lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai Toimittajan toimintaympäristössä tai liiketoiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi on perusteltua.

3. Tietosuojavastaava

Toimittajalla on nimitettynä tietosuojavastaava, jonka henkilöllisyys käy ilmi tietosuojaselosteesta.

4. Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä

Asiakas käsittelee Sopimuksen perusteella tässä liitteessä määritettyjä Loppuasiakkaiden henkilötietoja ja niistä muodostuvaa henkilörekisteriä henkilötiedon käsittelijänä varsinaisena rekisterinpitäjänä toimivan Toimittajan lukuun, Toimittajan määrittämässä tarkoituksessa ja Toimittajan ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas ei edusta Toimittajaa eikä toimi Toimittajan puolesta tietosuojaan liittyvissä asioissa. Henkilörekisterin tarkoituksena on mahdollistaa tarvittavan Loppuasiakastiedon näkyminen Asiakkaalle, tiedottamista, markkinointia, myyntiä ja neuvontaa edesauttavissa tilanteissa. sekä edellä mainittujen tietojen muu analysointi Asiakkaan määrittämässä lain hyväksymässä tarkoituksessa.

Toimittaja kerää ja säilyttää kuhunkin transaktioon liittyen käsittelyn kohteena olevat ja kustakin henkilöstä ilmoitetut tiedot. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi, nimi, sähköpostiosoite, Asiakkaan määrittämä tuotesisältö ja muut myyntiä, markkinointia neuvontaa edesauttavat välttämättömät lisätiedot (”Henkilötiedot”), jotka mahdollistavat Ohjelmiston käyttötarkoituksen mukaisen käytön. Tietoja käsitellään kunkin transaktion osalta Asiakkaan määrittämän ajan.

5. Henkilötietojen käsittely

Periaatteet

Toimittaja vastaa siitä, että sillä on oikeus ja tarvittavat suostumukset henkilötietojen käsittelyyn.

Toimittaja vastaa käsittelytoimiin liittyvän selosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta sekä rekisteröityjen informoinnista. Asiakas vastaa siitä, että se käsittelee Henkilötietoja asianmukaisia tietoturvaprosesseja noudattaen ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön, Toimittajan sopimusehdoissa vahvistamien kirjallisten ohjeiden sekä Toimittajan Ohjelmistoon tekemien määritysten mukaisesti.

Toimittaja toimii tarvittaessa yhteistyössä Asiakkaan tietosuojasta ja -turvallisuudesta vastaavan henkilöstön kanssa. Henkilörekisteri ja Ohjelmisto sijaitsevat EU:n alueella, mutta Toimittaja ei takaa, että kaikki tiedonsiirto Asiakkaan tai rekisteröidyn ja Toimittaja välillä tapahtuisi EU:n alueen sisällä.

Käsittelyn suorittajat

Asiakas vastaa siitä, että Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka ovat sitoutuneet pitämään käsittelemänsä tiedot salassa.

Tietosuojan varmistaminen

Asiakas toimittaa Toimittajalle pyydettäessä hallussaan olevat asiakirjat ja sallii auditoinnit ja avustaa niissä sen osoittamiseksi, että Asiakas noudattaa tämän liitteen määräyksiä. Auditoinnin suorittajan on sitouduttava pitämään salassa auditoinnin yhteydessä saamansa tiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä auditoinnista, mikäli sen suorittajaksi on osoitettu Asiakkaan suoraksi tai välilliseksi kilpailijaksi katsottava taho tai sellainen taho, jonka asiantuntemusta tai luotettavuutta voidaan perustellusti epäillä. Asiakas ohjaa kaikki Toimittajaan liittyvät tietosuojaviranomaisten tiedustelut myös Toimittajalle.

Vastuu vahingoista

Mahdolliset vahingonkorvausvastuut tai niiden rajoitukset on sovittu Ohjelmiston Sopimuksessa, jonka liite tämä dokumentti on.

Tietoturva

Toimittaja toteuttaa tietosuojalainsäädännön ja tämän Sopimuksen määräämät riittävät tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi.